top of page

       มีลักษณะเป็นผงเหลือง เมื่อละลายน้ำจะทำให้สารแขวนลอยจับตัวกันเป็นก้อน และทำให้เกิดการตกตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้ในการน้ำรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรองน้ำประปา กรองน้ำบาดาล หรือกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์ 30% ( Pac ผง)

฿0.00ราคา
    bottom of page